O mně

Odbornými překlady
se zabývám od roku 1997.

Spolupracuji s výrobními firmami na překladech veškeré související dokumentace.

Od roku 2000 jsem soudním překladatelem pro jazyk český, anglický a italský (včetně všech vzájemných kombinací). Mám mnohaleté zkušenosti s překlady nejen pro firmy, ale také pro soudy, státní zastupitelství a další státní orgány.

Dlouhodobě překládám pro Evropskou komisi a další orgány a instituce Evropské unie.

A samozřejmě používám moderní nástroje (např. Trados Studio 2022 nebo TransitNXT), s jejichž pomocí mohu garantovat terminologickou konzistenci a stabilní kvalitu dodávaných překladů.

Potřebujete
ODBORNÝ PŘEKLAD

Potřebujete ODBORNÝ PŘEKLAD, kterému budou vaši klienti rozumět a který bude vaší skvělou vizitkou?

Chystáte se nechat přeložit technické manuály, certifikáty, servisní příručky, protokoly či jiné obdobné dokumenty, a potřebujete tedy TECHNICKÝ PŘEKLAD?

Musíte předložit ekonomickou analýzu, finanční výkazy nebo  posudek své mateřské společnosti nebo obchodním partnerům, a potřebujete tedy EKONOMICKÝ NEBO FINANČNÍ PŘEKLAD?

Připravujete nabídku pro výběrové řízení a musíte ji předložit v angličtině nebo italštině?

Jednáte se zahraničními partnery o uzavření smlouvy nebo vyjednáváte obchodní podmínky?

JAKO PŘEKLADATELKA ODBORNÝCH TEXTŮ VÁM POMOHU.

Potřebujete
SOUDNÍ PŘEKLAD

Potřebujete SOUDNÍ (úřední) PŘEKLAD a soudního překladatele, který je oprávněn takový překlad provést?

Zakládáte firmu společně se zahraničním partnerem a potřebujete přeložit související notářský zápis nebo potřebné listiny?

Vedete soudní spor na mezinárodní úrovni a potřebujete zkušeného překladatele, který vyhotoví SOUDNÍ PŘEKLAD vašeho podání tak, aby byl významově i terminologicky správný s ohledem na dané souvislosti?

Máte předložit překlad rodného, oddacího či úmrtního listu, výpis z rejstříku trestů nebo jakoukoli jinou listinu?

Měli jste úraz v zahraničí a pojišťovna požaduje překlad lékařských zpráv?

JAKO SOUDNÍ PŘEKLADATELKA JSEM VÁM K DISPOZICI.

Mám nejen zkušenosti a praxi, ale také kvalifikaci

  • Jsem členkou Komory soudních tlumočníků ČR.
  • Pravidelně se vzdělávám.
  • Po ukončení studia v oborech ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA A ITALSKÝ JAZYK A LITERATURA na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem absolvovala doplňkové studium a jazykové semináře.

Zajímá vás, o jaké doplňkové studium a jazykové semináře se jedná?

duben 2022
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (azylové a cizinecké právo) 


březen 2020
Daňový seminář pro překladatele a tlumočníky pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (shrnutí daňových povinností za rok 2019 a novinky v daních v roce 2020) 


duben 2019
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (terminologie kriminalistických oborů, expertíz, zajišťování stop, soudního lékařství apod.) 


duben 2018
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (terminologie pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a ochrany osobních údajů) 


duben 2017
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (notářské úkony – listiny sepisované notáři a jejich překlad do angličtiny) 


červenec 2016
Týdenní česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (terminologie trestního práva)


duben 2016
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (správní právo procesní s důrazem na stavební právo)


duben 2015
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (věcná práva podle nového občanského zákoníku a jejich překladatelská řešení)


březen 2015
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný společností Belisha Beacon k.s. (terminologie účetních výkazů, lektor: Robert Mládek)


duben 2014
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (terminologie nového zákona o obchodních společnostech a družstvech)


červenec 2013
Týdenní česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (terminologie nového občanského zákoníku)


duben 2013
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (terminologie nového občanského zákoníku) 
červen 2012
Česko-italský terminologický seminář pořádaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (právní nástroje k ochraně práv k duševnímu vlastnictví)


duben 2012
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (trestní právo, právní styk s cizinou, činnost ÚOOZ)


červen 2011
Speciální jazykový kurz právnické angličtiny pro soudní tlumočníky při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (insolvence)


duben 2011
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (rodinné právo, adopce, vymáhání pohledávek)


únor 2011
Terminologický seminář pořádaný Jednotou tlumočníků a překladatelů ČR, lektor: David Hutchins, Solicitor (Common Law)


listopad 2010
Terminologický seminář pro soudní tlumočníky pořádaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (terminologie cizineckého práva)


říjen 2010
Česko-anglický terminologický seminář pro soudní tlumočníky pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (finanční a účetní terminologie: terminologie výročních zpráv a účetních výkazů)


říjen 2010
Terminologický seminář pro soudní tlumočníky pořádaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (změny v souvislosti s novým trestním zákoníkem)


září 2010
Speciální jazykový kurz právnické angličtiny pro soudní tlumočníky při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (uznávání rozsudků, rozhodčí řízení, duševní vlastnictví)


duben 2010
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (Legal Writing, civilní řízení, procesní terminologie exekučního řízení, insolvenční řízení, rejstříkové řízení, parlamentní a obecní volby)


březen 2010
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (finanční a účetní terminologie, notářské úkony a jejich terminologie)


květen–červen 2007
Speciální jazykový kurz právnické angličtiny pro soudní tlumočníky při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (smlouvy, právo společností, insolvence, cenné papíry, EU a procesní právo)


duben 2007
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (duševní vlastnictví, celní terminologie, trestní řízení a trestní právo)


listopad 2006
Konference na téma „Překlad a tlumočení v mezikulturní komunikaci“ pořádaný v Praze Jednotou tlumočníků a překladatelů a agenturou Channel Crossings


únor 2007
Mezinárodní zkouška ze španělštiny DELE (Nivel intermedio)


duben 2006
Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (autorská práva, právní styk s cizinou, srovnání metod výkladu komunitárního a národního práva)


2004
Zápis do seznamu soudních tlumočníků registrovaných u Italského velvyslanectví v Praze


2004
Speciální jazykový kurz právnické italštiny pro soudní tlumočníky při Právnické fakultě v Praze (zaměření na italské soukromé právo)


2003
Přijetí do Jednoty tlumočníků a překladatelů ČR


2002–2003
Právní minimum a speciální jazykový kurz právnické angličtiny pro soudní tlumočníky při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dvousemestrální kurs)


2001
Přijetí do Komory soudních tlumočníků ČR


červen 2000
Jmenování soudním tlumočníkem Krajským soudem v Brně


1993–1999
FFMU Brno, obory anglický jazyk a literatura a italský jazyk a literatura